REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

LAUREASKLEP.PL  

Szanowni Państwo, dbając o jakość świadczonych przez nasz Sklep Internetowy usług przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego http://laureasklep.pl/ zwany dalej „Regulaminem”. W regulaminie znajdą Państwo  informację, które są niezbędne do dokonania rejestracji Konta Klienta, składania Zamówień w Sklepie Internetowym jak również zasady dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Regulaminu.

 

§1 SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W Regulaminie użyto poniższych  pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

1)      Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2)      Adres poczty elektronicznej  – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego  tj. laurea@laureasklep.pl

3)      Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

4)      Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość gromadzić niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.

5)      Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wprowadzony w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.

6)      Produkt - dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7)      Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną), w ramach infrastruktury informatycznej Sprzedawcy mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

8)      SprzedawcaLaurea Szymon Dybaś, Dębowiec 219, 38-220 Dębowiec, NIP: 6852131078, telefon: 503091786.

9)      Umowa Sprzedaży – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

10)   Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient z wykorzystaniem formularza Zamówienia precyzuje jego szczegóły.

 

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1)      Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Niezbędne informację na temat  zasad związanych z ochroną danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w  Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

2)      Sprzedawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich brutto tj. zawierających już podatek VAT.

3)      Kliknięcie przez Klienta przycisku ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 

4)      W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są:

a.        urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia.

b.       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.         włączona obsługa plików cookies,

 

§3 KONTO KLIENTA

1)      Składanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe zarówno po wcześniejszej rejestracji Konta Klienta jak również bez spełnienia obowiązku Rejestracji. Rejestracja Konta Klienta jak również jego prowadzenie jest całkowicie bezpłatne.

2)      Rejestracji Konta Klienta dokonać można z poziomu podstron Sklepu Internetowego klikając w przycisk „Utwórz Konto”. Po kliknięciu w powyższy przycisk Klient otrzyma możliwość wypełnienia interaktywnego formularza Rejestracji.

3)      W ramach tego formularza Klient zostanie poproszony o wprowadzenie danych osobowych tj. imienia, nazwiska, hasła oraz złożenie oświadczeń woli poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji.

4)      Sprzedawca w celu świadczenia na rzecz Klienta usług prowadzenia Konta Klienta oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu danych wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne o złożenie oświadczenia w sprawie innych wskazanych kwestiach.

5)      Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisk ZAPISZ.

6)      Z chwilą kliknięcia przycisku ZAPISZ Klient zawiera ze Sprzedawcą drogą elektroniczną umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

                                                 

 

§4 ZAMÓWIENIA

1)        Podstawą dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym jest składanie Zamówień. Przed złożeniem zamówienia należy wybrać Produkt lub Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy  klikając w przycisk DODAJ DO KOSZYKA. Dzięki temu wybrany przez Klienta Produkt zostanie przeniesiony do Koszyka.

2)        Koszyk jest to specjalnie przygotowana dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, która  pozwala przy pomocy interaktywnego formularza na sprawdzenie nazwy zamawianych produktów, ich ilości, jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów wraz z wysyłką, a także przejście do formularza Zamówienia przez kliknięcie w przycisk FINALIZACJA ZAMÓWIENIA.

3)        Sprzedawca w celu finalizacji Zamówienia przygotował interaktywny formularz dzielący się na zakładki: DANE OSOBOWE, ADRESY, SPOSÓB DOSTAWY, PŁATNOŚĆ. 

4)        Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych na każdej z zakładek informacji następuje potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.  

5)      Kliknięcie przez Klienta przycisku ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY jest momentem złożenia Zamówienia. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania powiadomienia o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 

 

 

§5 SPOSÓB DOSTAWY I PŁATNOŚĆ

1)      W zakładce SPOSÓB DOSTAWY Klient ma możliwość wyboru formy dostawy zakupionych Produktów. Dostawa może zostać zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

a.        Przesyłką Kurierską  

b.       Poprzez odbiór osobisty;

2)      Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego
i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona
uszkodzenia, należy przyjąć przesyłkę i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub materiału video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

3)      W zakładce PŁATNOŚĆ Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zakupione Produkty. Płatność może zostać zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

a.        Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;

b.       dotPay

4)      W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

§6. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

1)      Sprzedawca względem Klienta odpowiada jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2)      Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji korzystając z prawa rękojmi. Sprzedawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

3)      Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.

4)      Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.

5)      Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.

6)      Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 

§7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1)      Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli  posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 30 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.

2)      Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3)      Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli  posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4)      Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, będący załącznikiem nr. 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

5)      Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .

6)      Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

7)      Zwrot kosztów, o których mowa powyżej w pkt. 5 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.  

 

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1)        Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach  z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2)        Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują  na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3)        Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4)        Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2)      Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

a.        stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b.       powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

3)      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4)      Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy sprzedaży.

5)      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 maja 2018 roku do odwołania.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1

DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

LAUREASKLEP.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

LAUREASKLEP.PL

 

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych jest Laurea Szymon Dybaś, Dębowiec 219, 38-220 Dębowiec, NIP: 6852131078, telefon: 503091786.
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przesyłam informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, w celu zawierania i wykonywania Umów zawieranych na odległość, w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz w celach, na które Klient wyrazi zgodę. 

4.       Klient zawsze ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 

  1. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
  2. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  3. Klient ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Klienta dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:

1.      zgoda Klienta  udzielana w procesie wypełniania Formularza Zamówienia lub Formularza Rejestracji;

2.      konieczność realizacji Umowy z Klientem;

3.      konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;

  1. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Sprzedawcy realizację Zamówienia i wykonania Umowy.

 

 

§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

·         nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

·         adres IP;

·         wersję oprogramowania przeglądarki;

·         system operacyjny komputera; 

·         logi systemowe;

  1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta takie jak:

·         imię i nazwisko lub nazwa firmy;

·         adres;

·         adres poczty elektronicznej;

·         numer telefonu kontaktowego

 

§3 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

1.       Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym  może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności. 

2.       Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.

3.       Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego.  Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.       Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:

a.        Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

b.       Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

c.        Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

d.       Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

e.        Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

5.       Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji  oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: skargi@laureasklep.pl

 

 

ZAŁĄCZNIK NR. 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

Do

Laurea Szymon Dybaś,

Dębowiec 219,

38-220 Dębowiec,

NIP: 6852131078,

 

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. produkt jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej

 

zamówienie) ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny żądam:

 

        wymiany produktu na nowy* (art. 561 § 1)

        nieodpłatnej naprawy produktu* (art. 561 § 1)

        obniżenia ceny produktu o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,

        proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………

 

/przekazem pocztowym na mój adres (art. 560 § 1) ……………………………………………………....

        odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny produktu na konto

 

……………………………………………………………………………………………………………….* (art. 560 § 1)

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR. 3

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Miejscowość, data

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

Do

Laurea Szymon Dybaś,

Dębowiec 219,

38-220 Dębowiec,

NIP: 6852131078,

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ...................., zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru  ……………………………………………

 

Proszę o zwrot ceny zakupionego Produktu na nr. rachunku bankowego:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

…………………...............................

   podpis konsumenta

 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć